De hemelen, dat zijn de luchten, vertellen ons constant over de heerlijkheid van God. Ze wijken niet van haar plaatsen en tonen ons de heerlijkheid van God. Maar ze vertellen ons niet alles. Gods waarheid openbaart Hij in de Schriften, de Bijbel. In de komst van Zijn Zoon de Heere Christus als Zaligmaker schittert de heerlijkheid van God. Zo maakt God Zich bekend aan mensen met inwonende zonden die op zichzelf niet kunnen vertrouwen. 

Psalm 19 vers 2: ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk’.

We kijken naar deze tekst en dit is als een gids voor ons. Het was niet lang geleden dat een van mijn kinderen de vraag gesteld werd hoe weten we wat God is, wat Hij wil.

1 vers 1-4 schepping, hoe we God kunnen kennen door de schepping. De hemelen vertellen de heerlijkheid van God. Dit is niet de lucht waar de gelovigen naartoe gaan na overlijden. Maar dit is de lucht, de sterren, vertellen de glorie van God. Het is alles intelligent gemaakt. De Psalm zegt dat ieder die hierop reflecteert komt tot de glorie van God. Vers 2, 3.

De luchten spreken tot ons. Je kunt ontdekken wie God is. Ze spreken constant wie God is. Niet met woorden, maar spreken. Als een stroom. Communicatie gaat uit. Universeel communicatie, algemene verschijning. Het spreekt van wie God is.

Romeinen 1. De onzichtbare dingen worden duidelijk gezien. De onzichtbare dingen van God. Zelfs Zijn eeuwige macht. Zodat ze zonder verontschuldiging zijn. Duidelijk geopenbaard voor hen die uitgaan en bestuderen. Duidelijk gezien. Paulus brengt twee dingen in: eeuwige macht. Als je naar de schepping kijkt zie je Gods eeuwige macht. God is geen zwakke God. De schepping laat zien er is een Schepper, Ontwerper.

God is zo groot, zo machtig. Die de oceanen maakt. Als een jonge man, opgegroeid in North-Carolina. Orkaan categorie 4, nu gaande. Toen ik opgroeide eentje van categorie 5. Orkaan kwam en duurde langere tijd. Ik ging naar het bos. Het was nog geen herfst. Kleed van bladeren. Wow, wie kan dit gemaakt hebben? Zo’n krachtige storm die zoveel schade aanricht.

Als we kijken naar de schepping, dan zien we dat God niet zoals ons. Een constant getuigenis dat God regeert. Schepping.

Hymn: ‘He calls the son, When the evening falls, He charge the eagle flight’. Schepping is een beeld van God glorie. Vers 5: ‘Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon’.

Te kijken naar de sterren en die lijn te zien. Je pakt een camera. David kijkt ernaar, wie maakte dit alles? In de hemelen is de plaats waar de zon rust. Vers 6: ‘En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen’. David gebruikt het beeld van een bruidegom. Rent naar zijn bruid. Niet om te dienen maar om in te verheugen.

De zon was een object om te dienen in die tijd. Nee, de Maker van de zon. Verwonderd over wie maakte dit? Denkend over de luchten, wie heeft het gemaakt? Ik wenste dat ik een meer specifiek begrip had over wie God is.

Recentelijk had ik een schutting te herplaatsen. Wie het zag zou ze bedenkingen hebben. Het lijkt recht maar het is het niet. Zo kan het zijn met de schepping dat we iets zien en meer willen zien. Als eerste God te kennen door de lucht en dan te kennen door de Schriften.

Vaak kunnen we afdwalen. We hebben de schepping gezien en zeggen willen meer ervan weten. Wat denk ik hoe God is. Dat is hoe kerken zich laten zien. Wat denkt een andere kerk van God en dat samenbrengen. Maar niet wat wij denken is bepalend. We hebben inwonende zonde.

Mijn mening betekent niets. Jouw mening betekent niets. Als je denkt dat je zelf weet hoe God is. Door inwonende zonde. Als wij een stap terug doen en denken hoe God is. Ik mag komen met een bepaalde interpretatie wie God is.

Die is een van redenen voor dwalingen in de vroege kerk dat ze eigen inzichten bijeen brachten. God gebracht in hun eigen verbeelding en niet Gods beeld. Spreuken 16 vers 25: ‘Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods’. Er zijn wegen die lijken goed voor de mens maar die zijn dood. Wat doen we, waar kunnen we gaan?

Kerk in West-London. Veel herstelwerkzaamheden in de kerk. We keken naar een nieuwe vloer maken. We kijken naar punten waar de niveaus waar. De deuren en ramen. We keken ongeveer een halfuur en vonden niks. En toen een laser die gaf het precies aan. Ik kon zeggen ik heb een goed idee hiervan wat recht is. Nee, we hebben een object nodig. Dat is wat David zegt dat we de Schrift nodig hebben.

We zien hier twee dingen van David. De Psalmen zijn rijmen niet van melodieën maar van betekenis. We hebben de wet die volmaakt is. Laten we aandacht vestigen op dit voor een ogenblik.

De wet van God is volmaakt. David had de eerste vijf boeken en misschien Jozua en Richteren en mogelijk Ruth en Job. Het is volmaakt. Volledig. Er ontbreekt niks.

2 Petrus 1 vers 3: ‘Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd’.

Het betekent niet dat alle waarheid in de Schrift is. Maar waar Hij de intentie voor had, is erin. De noodzaak van een Zaligmaker. En dat is wat we nodig hebben.

Geloof door het gehoor, en gehoor door het Woord van God. Je kunt de Schriften absoluut vertrouwen. De wet van God maakt je verstandig. Ik dacht erover na. Ik dacht aan de Britse bibliotheek. Meer dan 14 miljoen boeken. Je kunt zeggen dat deze boeken allemaal door liegers geschreven zijn. Want alle mensen zijn leugenachtig.

Maar God is absoluut waarheid en kan niet liegen. Het is hier dat het direct naar Christus gaat. Als je bekeerd bent, vertrouwt volledig op Christus, Heere ik vertrouw op U, dan een medicijn voor het hart. Dit is goed en je hart verheugt zich. Spurgeon: ga met pensioen en lees je Bijbel, en je zult blij zijn.

Vers 9: ‘De bevelen des Heere zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des Heere is zuiver, verlichtende de ogen’. Vers 10: De vreze des Heere is rein. Ik noem het hier de vreze van de Heere.

Denk aan delen in je tuin die niet onderhuiden zijn. Maar zuiver houden. Dat is wat David hier zegt. Het gebod van de Heere is zuiver.

Ze zijn waarheid. Alles op waarde schatten. Dit is iets als je daarover nadenkt dat dit over de Schriften staat. Verlicht de ogen. Als we het lezen. Wat een waarde is het dan? Als we een prijs eraan hangen wat zou die prijs dan zijn? Vers 11: ‘Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem’.

In die oude wereld was goud van de hoogste waarde. Een Tesla. Nee, grotere waarde. Een groot huis in Londen. Nee, grotere waarde. Een miljard op de bank, nee grotere waarde dan.

Zoeter dan honig. Zoeter dan chocolade. David zegt Gods Woord is beter dan dat. Beter dan Nutella of wat je zoete smaak is. Meer dan dat. Wat het doet voor David, in het houden is grote beloning. God kennen door de Schriften.

Hoe hebben wij erop te reageren? Hem nederig te kennen. Vers 13: Wie zou de afdwalingen verstaan? God u bent zo groot. Reinig mij van de verborgene afdwalingen. Laat me niet denken dat de fout bij God ligt maar bij mij. Heere, laat mij zien waar mijn fout zit. De verborgen afdwalingen. Interessant woord. Verborgen dat we ze verborgen houden voor anderen? Of die we zelf niet van onszelf zien. Ja beide waar we vergeving voor nodig hebben.

Vers 14: ‘Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding’. De dingen die heersen over anderen, laat ze niet heersen over mij. Als U Uw genade geeft, dan de conclusie: dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding.

En dan het gebed, vers 15: ‘Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!’. Dat elk woord uit onze mond aanvaardbaar zijn. Wanneer waren we te kritisch, ongeduldig. Wanneer logen we? Wanneer waren onze woorden onaanvaardbaar voor deze God die zo rein is en waar we voor staan?

David vraagt de Heere om hem te onderwijzen. Laat de redenen welbehaaglijk voor U zijn. Laat me zien waar ik tekort schiet. En help me te veranderen. Als een toepassing: ken je God, ken je God persoonlijk? Deze Psalm van David en aan David gegeven, ken je Hem? Ken je de Auteur van deze tekst? Dat je niet voldoet aan de rechtvaardigheid van God, dat Hij zo zuiver is. We kunnen niet voor Hem staan in onze zonden.

Pleiten voor de genade van de Heere en vergeving. In de Heere Jezus Christus die in onze plaats stond aan het kruis. Kennen we Hem meer door de Schriften. Ik denk dat we vaak delen van de Schriften pakken en een eigen beeld maken, maar kennen we God werkelijk?

Een zonde die je niet tot Hem brengt, wat niet goed is. En meer voorstelbaar, ben je zo bezet door andere dingen. De zorgen van deze wereld. Wie Hij werkelijk is. Mag het ons gebed en werk zijn om van de Schrift te houden en Hem erdoor te kennen. Dat Hij ons liefheeft.

Amen.

 

Zondag 10 september 2023 – Strangers Rest Evangelical Church Londen, Verenigd Koninkrijk – C. Gibbons – Schriftlezing Psalm 19 en Romeinen 1 vers 16-20