Ds. A.L.A. den Besten (Nieuwerkerk a/d IJssel)

Zondag 30 juli 2017; Dorpskerk Reeuwijk; 18:45

 

Tekst: 1 Timotheüs 1:15

 

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

 

Een man een man, een woord een woord. U kent die uitdrukking. Een kind kan het begrijpen. Vakantietijd, logeren. Als je nou hebt afgesproken met je vriend: in de vakantie mag je komen logeren. Maar als het zover is, belt je vriendje op: gaat niet door. Ik ga bij opa en oma logeren. Wat je belooft, moet je doen! Dan teleurgesteld. Wat je zegt moet betrouwbaar zijn.

Belofte is gauw gedaan. Nakomen ervan schort het nogal eens aan. Bij mij wel. Komt iemand, die onlangs weduwe is geworden, tegen in de supermarkt. Even een praatje. Hoor je jezelf zeggen: ik kom snel langs hoor! Maar dan zie je die persoon in de kerk zitten en denk je: ik ben nog niet bij haar geweest. Doet zeer als mensen iets beloven en niet nakomen. Dan schendt je vertrouwen. Dat is pijnlijk.

Dit is een betrouwbaar woord, Timotheüs! Dit is de zuivere waarheid. Paulus kan het niet genoeg benadrukken. Eerst iets over Timotheüs. Naam betekent: Hij die God vereert. Vader is een Griek, moeder uit Joodse volk. Oma Loïs staat in haar geloof. Mooi is dat, als een voorbeeld voor kleinkinderen. Moeder en oma voor het zeggen gehad bij naamgeving. Getuigt van verlangen dat God de eer krijgt in nieuwe leven. En, zal later blijken, dat zal zo zijn. Paulus noemt hem zijn oprechte zoon in het geloof. Geloof in Jezus Christus verbindt ze als vader en zoon.

Hij kwam om zondaren te zoeken en zalig te maken. Dat is het betrouwbare woord. Wat God belooft, komt Hij altijd na. Paulus mond stroomt ervan over. Over Gods eeuwige liefde. Tentoongespreid in Zijn dierbare zoon. God zoekt mensen op met Zijn eigen kind. Komt wonen in de zondennacht van het leven. Hij die de Zaligmaker der wereld is. Dat geloof delen ze met elkaar. Verbindt hen. Mooi om zo als ouders en kinderen het geloof te delen. Zegen om als gemeente te belijden en te vieren in de eredienst.

Maar dat kan en mag niet in eigen kring blijven circuleren. Daarom gedreven door de Geest gaan ze op weg. Paulus een geroepen apostel. Silas. Timotheüs als nieuweling. Meer en meer te leren kennen en blijde boodschap door te geven. Van getuigen, wereldwijd. Dat is gemeente elke keer weer de kern geweest van Paulus boodschap. Onmogelijk om over te zwijgen.

Paulus niet altijd voor de wind gegaan. Weerstand ondervonden. In Handelingen lezen we: op veel verzet stuitte. Met name onder volksgenoten veel verzet. Misschien wel te begrijpen. Met collega’s fanatiek gejaagd op die sekte. Nu een volgeling (eerst een vervolger). Misschien is dat die bekende doorn in het vlees geweest.

Ook persoonlijk. De pijn, hartzeer, dat zijn medebroeders Christus blijven verwerpen. Lichamelijk, pijn. Ook problemen in de gemeente bezorgen hem slapeloze nachten. Moet een enorme veerkracht hebben gehad. Paulus een apostel van Jezus Christus. Woord is gericht op het behoud van zijn lezers.

Een betrouwbaar woord. Waarom? Omdat de zaligheid er van af hangt. Gedrieën gaan ze op weg. Een van de plaatsen is Efeze. 3e zendingsreis verblijft hij er 2 jaar. Ontstaat een gemeente. Ondervindt veel tegenstand. Vluchten. Oversteek Griekenland. Timotheüs blijft achter. Gemeente leiding aan te geven als dienaar van het woord. Geen geringe taak.

Ook Timotheüs krijgt te maken met moeilijkheden in de gemeente. Blijkbaar zijn die zorgen Paulus ter oren gekomen. Dat is de aanleiding voor deze brief. Vanuit gevangenis te Rome richt Paulus zich tot Timotheüs. Oproep om standvastig te blijven. Om woord als betrouwbaar woord te blijven aanprijzen. Je kunt ervan op aan! Dat het de zuivere waarheid is. Wat God belooft, doet Hij ook. God komt al Zijn beloften na.

Paulus benadrukt dat omdat daar de moeilijkheden uit voortkomen. Eerste verzen leest, groep is ontstaan met andere leer. Mensen die de boodschap te oppervlakkig vinden. Veel te makkelijk. Alleen maar gerechtvaardigd door het geloof?! Zomaar weer goed komen tussen God en hen? Is toch veel meer voor nodig. Een grotere inspanning, speciale categorie ingewijden (waaronder zij natuurlijk). Zij gaan diepte in in de Thora. Geheimen van de tekst.

Afvragen waarom Paulus dat verkeerd vindt. Hij is toch goed op de hoogte. Mis mee om je te verdiepen? Natuurlijk, daar is niets mis mee. Bijbellezen, naar de kerk gaan zijn middelen om God te leren kennen. Goed dat u er bent vanavond.

Maar door diepgraverij verliezen ze de kern uit het oog. Eenvoudige boodschap: maar een naam onder de hemel gegeven. Hij kwam om zalig te maken. Ja Hij, maar Hij alleen. Dat is een betrouwbaar woord! Niet door verzinsels of eindeloze geslachtsregisters. Zo wordt geloof niet gebouwd.

Zo legt Paulus vinger op de zere plek. Leer en leven stemmen niet overeen. Als leraars weten jullie niet waar je het over hebt. Zinloos geklets. Praten erover, maar leeft er niet uit. Uitleg van de wet belangrijk, zeker. Maar gericht op: liefde heerst in gemeente. Maar jullie steken elkaar de loef af. Vruchteloos en liefdeloos. De Heere wil niets liever dat zondaren door de wet dichter naar God worden toegetrokken. Betrouwbaar woord, om te worden aangenomen.

Paulus geeft het nog maar eens aan: onbegrijpelijk dat ik een plaats heb in de bediening. Een vervolger, godslasteraar. Juist mij in nekvel gegrepen. Aan mij is te zien waarom Jezus komt. Om mensen die op verkeerde pad zitten te redden. Om gered te worden niet aan eisen te voldoen. Niet speciaal inzicht te hebben. Nee. Voornaamste der zondaren.

Boodschap van Gods liefde voor verloren zondaren, dat moet spits zijn geloof en prediking. Betekent dat Christus in middelpunt moet staan. Anders reddeloos verloren. Wie dat heeft ontdekt, heeft het belangrijkste ontdekt.

Hij is gekomen. Herders en wijzen waren er getuige van. Ter wereld gekomen als ieder ander mens. Een wereldburger net als u en ik. Waarom dat van belang? Ons lichaam, daar valt toch niet veel eer aan te behalen! Verstand, gevoel: sterfelijk mens, dat is Hij geworden. Als mens leed Hij. Werd verlaten opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. Zo kan Hij u en jou mensen met een menselijke natuur bevrijden van de toorn die op ons rust. Anders was er geen hoop en redding. Maar de zaligheid ligt in Hem vast. Hij is levende bewijs van Gods genade. Liefde tot het uiterste.

Om zondaren zalig te maken. In Grieks: redden. Past in dit verband heel goed. Wanneer redden? Ondergang tegemoet gaan, zelf niet meer kan voorkomen. Bedrijf dat failliet dreigt te gaan. Hartpatiënt, drenkeling. Niet: volhouden hoor. Nee, iemand moet het water in. Mensen zijn als drenkelingen. Zelf niet kunnen zwemmen. Redding nodig. Door zonde in water terechtgekomen. Zonde is hier doel missen of verdwalen. Leven tot eer van Zijn Naam. Door zondeval missen we dat doel. Met alle ellende van dien.

Met dit woord, dit betrouwbaar woord gaat Paulus de gemeente in. Ook ons. Hij ontmaskert ons als zondaars. Bent u het ermee eens. Kent u zichzelf als zondaar voor God. Of zegt u: het valt wel mee? Ga naar de kerk, aan het avondmaal, leef netjes…

We moeten waarde hechten aan wat Paulus zegt. Jezus redt. Ja. Maar: Jezus redt zondaars! Als U mij aan mijn lot overlaat, verdrink ik. Maar Goddank! Hij is gekomen. Christus Jezus om mij zalig te maken. Daarvoor werd God mens. Om u en mij uit het water te redden. Anders kopje onder. Dit is een betrouwbaar woord. Vanavond niet omheen draaien. U hebt deze redding nodig. Boodschap gaat ook een ernst van uit. Bij Jezus alleen ligt redding. Daarom op het hart binden: zoek bij Jezus uw heil. Geen supergelovige te zijn, maar zoek Hem wel. hoe? Gebed. Kerk. Zoek Hem alle dagen. In onpeilbare liefde kwam om zondaars op te zoeken.

Betekent dat eindpunt vastligt. Bijbel leert ons: Pelgrims onderweg. Gods Woord leert ons: op weg naar heerlijke toekomst. Kan niemand ons afpakken. Zonder einde. Zo groot en machtig. Kan je hier geen voorstelling van maken. Daarom hou voor ogen: Hij is gekomen om zondaren te redden. Hij is niet sterfelijk en Hij komt al Zijn beloften na. Jezus Christus gekomen om mij te redden. Wat een wonder, wat een genade. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.